CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی

(((( لطفا برای تفال مجدد به پایین تر بروید ))))
غم عشق تو | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود با سر زلف تو مجموع پریشانی من آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات آن زمان که آرزوی دیدن جانم باشد گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی نیست امید صلاحی ز فساد حافظ                     تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم در یکی نامه محال است که تحریر کنم در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم دل و دین را همه در بازم و توفیر کنم من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم                  

توضيحات :
صنم ( بت يار زيبا ) با غم عشق تو 0 رهايي از غم عشق ) تدبير ( چره ) تابه کي ( تا چه زماني ) ناله شبگير ( ناله اي که تا صبح ادامه دارد ) دل ديوانه ( دل شيدا و عاشق ) از آن شد ( از آن حد گذشت )مگر ( جز آنکه ) شد (رفت = فعل خاص ) مجال ( فرصت ) تقرير ( بيان ) هيهات ( بعيد است = شبه جمله ) هجر ( فراق ) نامه ( کتاب ) تحرير ( نوشتن ) آن زمان ( آن لحظه ) توفير نم ( سود برم ) در بازم ( درقمار عشق تو ببازم ) مننه آنم ( من آن نمي باشم ) تزوير (ريا فريب ) معني بيت 2( کا ردل شيدا ازحد پند دادن گذشتو جاره اي نيست جر آنکه اين ديوانه رابا زنجير گيسويتو دربند کشم ) معني بيت 8( کا رحافظ از قساد به صالح گذشته استو اميد پارسايي از او نمي توان داشت چون سرنوشت چنين بود مرا چاره اي ديگر نباشد )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
طبيب عشق
عشق روي گل
عشق جواني

برچسبها : عشق - غم
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 08:57
در ميخانه ام بگشا | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
صلاح از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتیم در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام لیکن قدت گفتم که شمشاد است و بس خجلت ببار آورد اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر جگر چون نافه ام خون گشت و کم زینم نمی باید تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار درنگرفت                     به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم جزای آنکه با زلفت سخن از چین خطا گفتیم ز بدعهدی گل گویی حکایت با صبا گفتیم                  

توضيحات :
چه ميجويي ( پرسش انکاري = مجو ) صلا( آواز دادن ) صلاح ( پارسايي ) مستان ( باده نوشان ) به دور ( به نوبت بخاطر ) نرگس مست ( چشم خمار يار) سلامت ( عافيت ) دعا گفتمي ( چشم پوشيديم بدرود گفتيم ) خانقه ( خانقاه صوفي ) نگشود ( سودي نبردم دست نداد ) گرت باور بود ( چه باور کني چه منک شوي ) سخن ( مطلب ) خراب افتاده ام ( مست شدم بناي خود 1رستي را ويران کردم ) مرحبا ( اسم صوت خوش آمد گويي ) چنين نسبت ( اين تشبيه ) بهتان ( تعمت سخن دروغ ) بخشايي ( ترحم نکني ) که در خدمت کجا گفتم ( کهدر کجا گفتم = د رکجا به زبان آوردم ) کن زينم ( کمتر از اين مرا ) چون ( مانند = حرف اضافه ) جزا ( پاداش در برابر ) خطا ( اشتباه ) چين ( دوري کشور چين = ايهام ) معني بيت 7( اي حافظ سخن تو در عشق مانند آتش گرديده است اما متاسفانه در دل محبوب کارگر نشد گويي ازبي مهري و بد عهدي گل به باد صبا شکايت برديم که سودي نداشت )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : میخانه - بگشا
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 08:56
سرم خوش است | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم عبوس زهد به وجه خمار ننشیند گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید مکن درین چمنم سرزنش به خودرویی تو خانقاه و خرابات در میانه مبین غبار راه طلب کیمیای بهروزیست ز شوق نرگس مست بلند بالایی شدم فسانه به سرگشتگی چو گیسوی دوست بیار می که به فتوای حافظ ‌از دل پاک                     که من نسیم حیات از پیاله می جویم مرید خرقه دردی کشان خوشخویم کدام در بزنم چاره از کجا جویم چنانکه پرورشم می دهند می رویم خدا گواه که هر جا که هست با اویم غلام دولت آن خاک عنبرین بویم چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم کشید در خم چوگان خویش چون گویم غبار زرق به فیض قدح فروشویم                  

توضيحات :
سرم خوش است ( مستم ) نسيم حيات ( بوي زندگي) پياله ( ساغر) مي جويم ( طلبم يکنم) وجه خمار( چهره مستي ) عبوس ( عصبانيت ترشرويي ) عبوس زهد ( ترشرويي زاهد نمايان ) ننشيند ( نمايان نمي شود = جاي نمي گيرد ) مريد ( هوادار ) دردي کشان ( ميخواران کهنه کار ) گرم نه بگشايد ( اگردربه روي من بازنکند ) چاره ( تدبير ) کدام در بزنم ( به کجا بروم ) چاره از کجا جويم ( تدبيري ديگر جز اين نمي دانم ) سرزنش مکن( خرده مگير ) خودرويي ( گلخودرو تربيت نيافته ) چمن ( استعراه ازدنيا ) معني بيت 5( توبه خانقاه درويش و خرابات توجه مکن و آنهار در نر مگير خداگواه است که هر جاباشم دلمبا خداست و ازياد او غافل نيستم ) غبا راه طلب ( گرد راه سير و سلوک ) کيميا( اکسير و)بهروزي (نيک بختي ) شوق نرگس ( آرزوي چشم يار) مست ( خمار) برلب جويم ( درکنار جوي نشسته ام) فسانه ( افسانه ) سرگشتگي ( حرياني ) زرق ( نيرنگ ) فرو شويم ( پاک کنم )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
عيد است
بلبل خوش الحان
بوي خوش

برچسبها : سرم - خوش
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 08:55
زلف بر باد مده | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم رخ بر افروز که فارغ کنی از برگ گلم شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه می مخور با دگران تا نخورم خون جگر زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم چون فلک سیر مکن تا نکشی حافظ را شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی                     ناز بنیاد منه تا نبری بنیادم قد برافراز که از سرو کنی آزادم شور شیرین منما تا نکنی فرهادم سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم چهره را آب مده تا ندهی بر بادم رام شو تا بدهد طالع فرخ دادم یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم تا به خاک در آصف نرسد فریادم من از آن روز که در بند توام آزادم                  

توضيحات :
زلف ( گيسو ) بربادمده ( افشان مکن ) ندهي بربادم ( هلاکم ننمايي ) ناز بنياد منه ( ناز را شروع مکن ) تا ببريبنيادم ( مرا خراب و نحو نکني ) رخبرافروز ( صورت را گلگون کن ) قدر بر افراز ( قد بلندت را نشان بده )که از سرو کني آزادم (از ديدن سر و بي نيازم کني )شهرهشهر ( مشهور شهر خودت را به همه نشان مده ) ناز شيرين منما ( مانند شيرين اداو اطوار درنياود ) خون جر ( مضطرب ناراحت ) هرقوم ( از هرکسي سخن نگو ) در بند ( گرفتار اسير ) چهره را آب مده ( چهرهاترا تر و تازه مکنخندان مشو ) نبريازا خويشم ( مرا ا زخودت بيگانه نکني ) ناشاد ( گريان نا خرسند ) غم اغيار ( اندوه بيگانگان ) سرمکش ( سرکشي هم مکن ) نا نکشد سر به فلک فريادم ( تا فريادم به فلک نرسد ) جور ( ستم ) رام شو ( مطيع و فرمانبر شو ) طالع فرخ دادم ( بخت مبارکمداد دهد ) آصف ( وزير حضرت سليمان در اينجا مر اد خواجه جلال الدين تورانشاه وزير شاه شجاع است ) حاشا ( هرگز ) آزارم ( از بن تع8لقات ديگر رها شدم )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
زلف خاتون
نسيم زلف
باد صبا
باد صبا مي آيد

برچسبها : زلف - باد - مده
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 08:53
مي بوسم لب جام | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
ز دست کوته خود زیر بارم مگر زنجیر مویی گیردم دست ز چشم من بپرس اوضاع گردون به این شکرانه می بوسم لب جام من از بازوی خود دارم بسی شکر اگر گفتم دعای می فروشان تو از خاکم نخواهی برگرفتن سری دارم چو حافظ مست لیکن                     که از بالابلندان شرمسارم و گرنه سر به شیدایی برآرم که شب تا روز اختر می شمارم که کرد آگه ز راز روزگارم که زور مردم آزاری ندارم چه باشد حق نعمت می گزارم به جای اشک اگر گوهر ببارم به لطف آن سری امیدوارم                  

توضيحات :
دست کوته ( فقر بيچارگي تهيدستي ) زير بار ( زير بار اندوه و غم خميده ام ) که ( تعليل = زيرا که بدين سبب ) بالابلندان ( دليران ) مگر ( جز آنکه ) زنجير مو ( گيسوي محبوب ) گيردم دست ( به من کمک ند ياريم کند ) شيرايي ( ديوانگي و رسوايي ) اوضاع گردون ( وضع روزگار ) اختر مي شمارم ( ستاره شماري م کنم نمي خوابم ) شکرانه ( نذر سپاسگزاري بشکرانه ) آگه زراز روزگارم ( مرااز اسرار روزگار با خبر کرد) دعاي مي فروشان ( اگر در حق پير ميکده عشق دعا کردم ) چه باشد ( کاري نکردم چه مي شود ) حق نعمت مي گزارم ( حق نعمت را ادا م يکنم ) تو از خاکم نخواهي برگرفتن ( توبه من اعتبار نمي بخشي تو از خاک بلندم نمي کني )معني بيت 8( من مانند حافظ سري پرشور دارم و مستم اما به لطف آن جهان اميد بسته ام زيرا خداوند بخشند ه و مهربان است )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
جام به دست
جام لعل
نقش لب

برچسبها : بوسم - جام - لب
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 08:52
تبلیغات - Tablighat - Advertise
تفال مجدد نمایید

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  24  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي